ரசித்த "ட்விட்டுகள்" மற்றும் பேஸ்புக் "ஸ்டேடஸ்" கள்


நாம் மிகவும் ரசித்த "ட்விட்டுகள்"  மற்றும் பேஸ்புக் "ஸ்டேடஸ்" கள்  இங்கே...

@ நாம் ஜெய்ப்பது ...எதிரி தோற்பது என வெற்றி இரண்டு வகைப்படும்